Ah Binel Ask

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzzetbegoviç

Dünyanın en güzel yeri insanın evidir… 06 Nisan 2014

Dunyanin en guzel yeri insanin evidir

.

“Dünyanın en güzel yeri insanın evidir.
Yeter ki o evde; 
İmân olsun, 
Âşk olsun, 
Huzur olsun, 
Ve mutluluk olsun…”

~

İbrahim Tenekeci

Reklamlar
 

Dinleyelim, dinlenelim… 12 Şubat 2013

Filed under: Multimedia — Ah Binel Ask @ 12:09 PM
Tags: , ,

.

Dinleyelim, dinlenelim…

 

Bediüzzaman’nın namaz kılışı… 30 Aralık 2012

ahbinelask.wordpress.com

.

“Üstad’ımızın namazı, namazdaki heybeti, huzuru ve huşûu ise bambaşkadır. Biz onu ifadeden aciziz. Onun namazdaki nihayetsiz tecelliyâta mazhariyetinden hissettiğimiz, milyarda bir dahi olmaz. Evet, namaza duruşu, tekbir alışı, ellerini bağlayışı ve Cenab-ı Hakk’a dua ve tezellülü, Fatiha’yı kıraati, Fatiha’nın her bir kelimesini teker teker, cümle cümle ve bütün meratibi ile okuyup hissetmesinde ve dergâh-ı İlahiyyeye takdim etmesindeki vüs’at, külliyet ve ulviyeti, bizim gibilerin beyanına gelemez. Hele namaz teşehhüdündeki ‘Ettehiyyat’ kelimat-ı mübarekesini Cenab-ı Hakk’a takdim ederken, sanki bütün kâinatı, ruhunun eline alıp arz etmesindeki kudsiyeti ifade edilemez. Yalnız bu hususlara dair On Beşinci Şua’da ilm-i İlâhî mebhasinde ve sair risalelerde uzun izahat vardır. Aynı zamanda, Nur Âleminin Bir Anahtarı risalesinde de izahlar yapılmıştır. Bu gibi âsarından ve Üstad’ımızın hal ve tavrından kat’iyyen anlaşılıyor ki o, müstesna bir tecellîye mazhardı. Hatta en ileri talebelerinde görünen haletler, Üstad’ımıza nisbetle çok cüz’î kalır. Hele geceleyin 4-5 saat meşguliyeti müteakip dua vaktinde, kâinat mümessili ve Sahibi-i Arz ve Semavat’ın arz üzerinde en nuranî bir halife-i arzı olduğu aşikâr belli olurdu. Onun dış âleme taşan, insanlara kurtuluş reçetesi sunan azim şahsiyetinden başka bir kudsî ubudiyet, zikir ve tefekkür hali vardı.”

.

(İhsan Atasoy, Mustafa Sungur, s. 159)

 

Kalbler, ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur… 27 Aralık 2012

Filed under: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan — Ah Binel Ask @ 5:28 PM
Tags: , , , , , , , ,

ahbinelask.wordpress.com

.

“Dikkat edin ; gerçekten kalbler, ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.”
.
 

(Rad suresi – 13, 28)

.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

.

13 – 28, الرعد

.

“Those who believe, and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah; for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction.”

.

(The Thunder – 13, 28)

 

Bana gönül getir! 04 Ekim 2012

Filed under: Aforizmalar - Nurâni Nakışlar - Özlü Sözler — Ah Binel Ask @ 8:30 PM
Tags: , , ,

Ey zengin kimse!
Sen huzur-u ilâhiye yüz çuval altın götürsen,
Cenab-ı Hak sana der ki: Bana gönül getir!

~

Hz. Mevlânâ (k.s.)

 

Seni Hakkıyla Tanıyamadık!.. 03 Ağustos 2012

Filed under: Dua Bir İksirdir... — Ah Binel Ask @ 3:59 PM
Tags: , , , , , , , , ,

Ya Rabbi!

 Mahçubuz, seni hakkıyla tanıyamadık. Dünyanın fani yüzünde oyalanıp durduk. Kendi gafletimizle boğulduk. Seni hakkıyla bilmenin, tanımanın güzelliğinden mahrum kaldık. Şimdi pişmanız bütün günahlarımızdan, bağışlanmayı diliyoruz,lütfunla bizleri bağışla!..

 Ya Rabbi, biz aciziz,sen güçlüsün; bize maddi, manevi güç ver.

 Biz fakiriz, sen zenginsin, bize dünya ve ahiret zenginliği ver.

 Biz kusurluyuz, sen ise sonsuz kemal sahibisin, kusurlarımızı günahlarımızı bağışla, bizlere merhamet et. Rızan dışında bilerek bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı bizleri cezalandırma. Sen Gaffar’sın,Sen Settar’sın,Sen bağışlayan sen esirgeyensin, merhametinle bizleri bağışla!…

 Ya Rabbi, ömrümüz sınırlı, fani ömrümüzü ebedileştirecek ameller işlememizi, senin razı olacağın bir hayat geçirmemizi nasip eyle. Sevdiklerin hürmetine sevdiklerinden olmak istiyoruz. Başka türlü ruhumuz huzur bulamaz. Razı ol bizden, Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz!…

 Ya Rabbi, Sen bize hidayet vermezsen biz karanlıkta kalırız. Sen istetmezsen isteyemeyiz. Sen vermezsen biz alamayız.İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, bütün kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Günah işlemekten,gafletten ve her türlü maddi manevi musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri şefkatinle, merhametinle koru!…

 Ya Rabbi, İhtiyaçlarımız sonsuz, bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve gideren Sen’sin. Bizi, Sen’den başkasından bekleme ve isteme gafletinden uzaklaştır.Yalnız Sana el açalım.Yalnız Sen’in huzurunda boyun bükelim.Yalnız Senden isteyelim.Ellerimizi ve gönüllerimizi huzurunda daima açık tut. Kulluğunun idrakinde olan kullarından eyle.

 Ya Rabbi, kalplerimizi muhabbetinle doldur, imanımızı arttır. Sen’in sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve Seni hakkıyla sevmeyi diliyoruz. Bizleri Vedûd isminin tecellisine mazhar eyle. Hayatımızı, maddi manevi varlığımızı en güzel isimlerinin tecellisi ile doldur. Bizleri bu dünya hayatında, Sana ulaştıran yolda, sabit ve daim kıl!.

 Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) onun al ve ashabına sonsuz salat ve selam eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 ~

 Saliha Nur Demirbaş

 

Namazda gelen fenalığı mağlup etmenin yolu… 20 Mayıs 2012

Filed under: Hayatın İçinden,Risale-i Nur'dan İnciler... — Ah Binel Ask @ 5:05 PM
Tags: , , , , , , ,


İ’lem eyyühe’l-aziz! 

İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlâhiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevâî, vehmî ve çirkin şeylerin def’iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlûp olur. Ancak onları mağlûp edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde, insanı terkeder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin, ne hakaik-i İlâhiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden semânın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez.

HAŞİYE: O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Meselâ, sen namazda, Kâbe karşısında, huzur-u İlâhîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedâî-yi efkâr seni tutup en uzak mâlâyâniyât-ı rezileye sevk eder. Meselâ, ayinenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz. Ve necasetin görünmesi ayineyi telvis etmez.

 ~

(Mesnevi-i Nuriye, Hubâb)
Bediüzzaman Said Nursi

 

 
%d blogcu bunu beğendi: